Política de privacidad

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, www.lestortugues.cat, (des d’ara lloc web) l’ostenta:

C.A. Les Tortugues
NIF: G65113110
Direcció: Aparat de correus, 24
08530 La Garriga
Telèfon de contacte: 601.999.238
Email de contacte:

Aquest document (així com tot altre documents que aquí es mencionen) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (www.lestortugues.cat) i la compra o adquisició de productes i / o serveis en el mateix (en endavant, Condicions).

A efectes d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que C.A. Les Tortugues desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:

  • Serveis de el Club esportiu i comercialització de productes de marxandatge.

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i / o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de CA Les Tortugues. A l’utilitzar aquest lloc web o a el fer i / o sol·licitar l’adquisició d’un producte i / o servei a través del mateix, l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, pel que si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-cada vegada que accedeixi, navegui i / o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i / o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. EL USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
  • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.
  • Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades (veure Avís Legal i condicions generals d’ús).
  • L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. C.A. Les Tortugues no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. C.A. Les Tortugues declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a elecció seva, amb C.A. Les Tortugues el contracte de compravenda dels productes i / o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

3. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error a l’introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb C.A. Les Tortugues a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si s’escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció a client, i / o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera ( informació general).

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i condicions generals d’ús per a demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

4. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb C.A. Les Tortugues siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que C.A. Les Tortugues enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb C.A. Les Tortugues a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, C.A. Les Tortugues pot contactar i / o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic oa l’adreça postal facilitada.

5. RENUNCIA

Cap renúncia de C.A. Les Tortugues a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per C.A. Les Tortugues de compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonera a l’Usuari de l’acompliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de C.A. Les Tortugues a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte té efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

6. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i C.A. Les Tortugues en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i C.A. Les Tortugues reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

7. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a C.A. Les Tortugues en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privacidad y Cookies. A l’accedir, navegar i / o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i / o ús d’aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i / o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre C.A. Les Tortugues i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

9. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’usuari pot fer arribar a C.A. Les Tortugues les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a el principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, C.A. Les Tortugues disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a C.A. Les Tortugues en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten a el principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre C.A. Les Tortugues i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través de la pàgina web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Darrera modificació: 2021.09.10